Tiểu sử của Nguyễn Phúc Diên Điệp

Nguyễn Phúc Diên Điệp

Diên Điệp, công tử thứ, lấy làm người kế tập cho An Khánh Vương Nguyễn Phúc Quang, đổi tên thành Khâm Thịnh (theo Phiên hệ thi là phòng An Khánh).

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Tấn (阮福晉)