Tiểu sử của Nguyễn Phúc Diên Vực

Nguyễn Phúc Diên Vực

Mộ Trạch Đình Hầu

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ 1853

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Tấn (阮福晉)