Tiểu sử của Nguyễn Phúc Diên Đề

Nguyễn Phúc Diên Đề

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Tấn (阮福晉)