Tiểu sử của Nguyễn Phúc Cự (阮福昛)

Nguyễn Phúc Cự (阮福昛)
Trang Cung (莊恭)

Thường Tín Quận Vương (常信郡王)

Thường Tín Quận Vương (常信郡王)
Trang Cung (莊恭)
Nguyễn Phúc Cự (阮福昛)
Sinh 2 tháng 10 năm 1810 mất 11 tháng 8 năm 1849
Thân mẫu Đức Phi Lê Ngọc Bình
Thường Tín Quận vương Cự có tất cả 7 con trai và 11 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

2 tháng 10 năm 1810 / 11 tháng 8 năm 1849

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820)