Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thường Lâu

Nguyễn Phúc Thường Lâu

Trợ Quốc Khanh

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Cự (阮福昛)