Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thường Nhâm

Nguyễn Phúc Thường Nhâm

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Cự (阮福昛)