Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thường Đổng

Nguyễn Phúc Thường Đổng

Vĩnh Ân Đình Hầu

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Cự (阮福昛)