Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thường Dung

Nguyễn Phúc Thường Dung

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Cự (阮福昛)