Tiểu sử của Ngài Nguyễn Phúc Ưng Thị (阮福膺豉) Nguyễn Phúc Ưng Đường (阮福膺禟) Nguyễn Phúc Biện (阮福昪) (1864 - 1889)

Ngài Nguyễn Phúc Ưng Thị (阮福膺豉) Nguyễn Phúc Ưng Đường (阮福膺禟) Nguyễn Phúc Biện (阮福昪) (1864 - 1889)
Niên hiệu: Đồng Khánh 同慶 (1885 - 1889)

Đức Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế

Hệ Lục Chánh là Hệ của các vị Hoàng-tử con đức Cảnh-Tôn-Thuần Hoàng-Đế (Đồng-Khánh).
Đức Đồng-Khánh sanh năm 1864, mất năm 1888, có sáu Hoàng-nam và sáu Hoàng nữ.
Các Hoàng-nam:10 Đức Hoằng-Tôn-Tuyên Hoàng Đế (Khải-Dịnh), 2° — An-Hóa quận vương, 3 — Tảo thương, 4° – Hoàng-Tử-Nga, 5° – Hoàng-lu Cát, 6° — Hoàng-lử Quyền.
Vua Đồng-Khánh táng ở Tư-Lăng, tại làng Dương. xuân-thượng, huyện Hương-thủy, tỉnh Thừa-thiên. Bà Phụ- Thiên-Thuần Hoàng-Hậu (tức là Đức Thánh-Cung) táng ở Tư-minh-Lăng cùng ở trong vùng ấy.
Ngài Khôn-Nghi-Xương Đức Thái-Hoàng-Thái-Hậu (tức là đức Tiên-Cung) hiện ở tại Đại Nội.
Đức Đồng Khánh và bà Phụ-Thiên-Thuần-Hoàng-Hậu đều thờ tại An-tả tam tại Thế-Miếu, và án Tả tam điện Phụng-Tiên.
Hệ Lục chánh chỉ có một phòng là phòng An-hóa Quận-Vương, trong phòng chỉ có quan Vĩnh-Thùy, Tả-tôn-khanh phủ Tôn-Nhơn và người con trai tập tước Hương- công.
Đến hệ Lục chánh thì vừa hết các Hệ chánh. Hệ ngũ chánh vô tự, thành thử chỉ còn năm hệ chánh mà thôi. Nhân số tổng cộng được 2.522 người đàn ông và 2.400 đàn bà.
(Trích từ Hoàng tộc lược biên)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

19 tháng 2 năm 1864 / 28 tháng 1 năm 1889

Nơi an táng :

Tư Lăng (思陵)

Thân mẫu / Thân phụ :

Bùi Thị Thanh / Nguyễn Phúc Hồng Cai (阮福洪侅)

 

Phu nhân:

- Nguyễn Hữu Thị Nhàn - Phụ Thiên Thuần Hoàng hậu (輔天純皇后)

- Dương Thị Thục - Hựu Thiên Thuần Hoàng hậu (佑天純皇后)

- Nguyễn thị - Nhất giai Quý phi (一階貴妃)

- Trần Đăng Thị Đồng - Nhị giai Quan phi (二階觀妃)

- Phan Văn thị - Nhị giai Giai phi (二階佳妃)

- Hồ Văn thị - Tam giai Chính tần (三階正嫔)

- Nguyễn Văn thị - Tam giai Nghi tần (宜嬪)

- Trần Văn thị - Tứ giai Dự tần (四階豫嬪)

- Hồ Thị Quy - Lục giai Tiệp dư (六階婕妤)

- Mai Văn thị - Lục giai Tiệp dư (六階婕妤)

- Nguyễn Văn thị - Thất giai Quý nhân (七階貴人)

- Nguyễn Hữu thị - Bát giai Mỹ nhân (八階美人)

- Trịnh Văn thị - Cửu giai Tài nhân (九階才人)

- Mai thị - Tài nhân vị nhập giai (才人未入階)

- Nguyễn Thị Điền - Nữ quan

- Bá Hiệp - Cung nhân

- Lưu Ngân - Cung nhânHoàng đế Đồng Khánh 同慶
Nguyễn Phúc Ưng Thị (阮福膺豉) - Nguyễn Phúc Ưng Đường (阮福膺禟 - Nguyễn Phúc Biện (阮福昪),
Thân phụ: Nguyễn Phúc Hồng Cai. Thân mẫu: Bùi Thị Thanh.
Sinh 19 tháng 2 năm 1864 mất 28 tháng 1 năm 1889,
Con nuôi Vua Tự Đức.