Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ưng Thị

Nguyễn Phúc Ưng Thị
Vua Đồng Khánh 同慶

Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế