Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ưng Lịch 阮福膺𧰡

Nguyễn Phúc Ưng Lịch 阮福膺𧰡
Nguyễn Phúc Minh

Vua Hàm Nghi 咸宜