Tiểu sử của Công Nữ Thiện Nam

Công Nữ Thiện Nam

Hai công nữ tên là Thiện Nam và Thiện Nữ, con của bà Trần Nhị Nương

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Nguyễn Phúc Hồng Y (阮福洪依) / Trần Nhị Nương