Tiểu sử của Công Nữ Thiện Niệm

Công Nữ Thiện Niệm

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Nguyễn Phúc Hồng Y (阮福洪依) / Không rõ

 

Phu quân:

- Diệp Văn Cương