Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ưng Phù

Nguyễn Phúc Ưng Phù
Nguyễn Phúc Ưng Đồ

Công tử

Nguyễn Phúc Ưng Phù
Nguyễn Phúc Ưng Đồ
Sinh 1854 mất ?), công tử thứ chín,
Thân mẫu là Nguyễn Văn Thị Thái

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Nguyễn Văn Thị Thái / Nguyễn Phúc Hồng Y (阮福洪依)