Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ưng Phi

Nguyễn Phúc Ưng Phi

Công tử

Nguyễn Phúc Ưng Phi
Sinh 1852 mất ?, công tử thứ sáu,
Thân mẫu là Nguyễn Văn Thị Thái

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1852 / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Nguyễn Văn Thị Thái / Nguyễn Phúc Hồng Y (阮福洪依)