Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ưng Phức

Nguyễn Phúc Ưng Phức

Công tử

Nguyễn Phúc Ưng Phức
Sinh 1852 mất ?, công tử thứ tư, thân mẫu là Nguyễn Hữu Thị Ngộ.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1852 / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Nguyễn Hữu Thị Ngộ / Nguyễn Phúc Hồng Y (阮福洪依)