Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ưng Khánh

Nguyễn Phúc Ưng Khánh
Ưng Hinh

Kiến Thụy Quận Công

Nguyễn Phúc Ưng Khánh
Sinh 1851 mất ?,
Trước có tên là Ưng Hinh, thân mẫu là Lê Thị Ứng, công tử trưởng, tập phong làm Kiến Thụy Quận Công.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1851 / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Hồng Y (阮福洪依)