Tiểu sử của Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy
Nguyễn Phúc Thiển

Vua Bảo Đại 保大