Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tuấn (阮福晙)

Nguyễn Phúc Tuấn (阮福晙)

mất sớm

Nguyễn Phúc Tuấn (阮福晙)
Năm sinh năm mất không rõ.
Thân mẫu Chiêu dung Lâm Thức
Lên 12 tuổi thì mất tại Gia Định. Năm Gia Long thứ 7 (1808), mộ phần được đưa về Phú Xuân chôn cất. Táng tại khu vực Cầu Bối, phường Thủy Xuân, Huế

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820)