Tiểu sử của Nguyễn Phúc ...

Nguyễn Phúc ...

mất sớm

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Luân 阮福㫻 (1733 - 1765)