Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Uyển 阮福玉琬

Nguyễn Phúc Ngọc Uyển 阮福玉琬
thụy là Ý Mỹ (懿美).

Mỹ Hòa công chúa (美和公主)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1765 / 1810

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Luân 阮福㫻 (1733 - 1765) / Không rõ