Tiểu sử của Nguyễn Phúc Kỳ

Nguyễn Phúc Kỳ
Chưởng Cơ. Hữu Phủ Chưởng

Đức Khánh Quận Công

Khánh Quận Công
Nguyễn Phúc Kỳ
Sinh ? - mất 27 tháng 7 năm 1631. Ban đầu làm Chưởng cơ, sau giữ chức Hữu phủ Chưởng phủ sự, trấn thủ Quảng Nam. Lúc còn sống thường thi hành ân đức, cấp dưỡng quân dân nên khi mất sĩ dân đều thương tiếc. Có bốn con trai đều làm đến chức Chưởng dinh.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Nguyên 阮福源 (1563 - 1635)