Tiểu sử của Nguyễn Phúc Xuân

Nguyễn Phúc Xuân

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Kỳ