Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tài

Nguyễn Phúc Tài

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Kỳ