Tiểu sử của Nguyễn Phúc Nhuệ

Nguyễn Phúc Nhuệ

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Kỳ