Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trí

Nguyễn Phúc Trí

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Kỳ