Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trinh Thụy (阮福貞瑞)

Nguyễn Phúc Trinh Thụy (阮福貞瑞)

mất sớm

Nguyễn Phúc Trinh Thụy (阮福貞瑞)
Sinh 29 tháng 3 năm 1841 mất 10 tháng 7 năm 1845
Thân mẫu Cung nhân Lê Thị Đính
Mộ táng tại Dương Xuân (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).