Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trinh Thụy

Nguyễn Phúc Trinh Thụy

Công chúa