Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trinh Thụy (阮福貞瑞)

Nguyễn Phúc Trinh Thụy (阮福貞瑞)

mất sớm

Nguyễn Phúc Trinh Thụy (阮福貞瑞)
Sinh 29 tháng 3 năm 1841 mất 10 tháng 7 năm 1845
Thân mẫu Cung nhân Lê Thị Đính
Mộ táng tại Dương Xuân (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

29 tháng 3 năm 1841 / 10 tháng 7 năm 1845

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ