Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trinh Hòa

Nguyễn Phúc Trinh Hòa

Công chúa