Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hòa Trinh

Nguyễn Phúc Hòa Trinh

Công chúa