Tiểu sử của Nguyễn Phúc Nhàn Tuệ (阮福嫻慧)

Nguyễn Phúc Nhàn Tuệ (阮福嫻慧)
Đoan Mỹ (端美)

Mỹ Thuận Công Chúa (美順公主)

Mỹ Thuận Công Chúa (美順公主)
Đoan Mỹ (端美)
Nguyễn Phúc Nhàn Tuệ (阮福嫻慧)
Sinh 18 tháng 12 năm 1835 mất 10 tháng 2 năm 1863
Thân mẫu Tiệp dư Nguyễn Thị Viên
Phu quân Phạm Hữu Hóa.
Có 3 con trai, 2 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

18 tháng 12 năm 1835 / 10 tháng 2 năm 1863

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ