Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hòa Tường

Nguyễn Phúc Hòa Tường

Công chúa