Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hòa Nhàn (阮福和嫻)

Nguyễn Phúc Hòa Nhàn (阮福和嫻)
Mỹ Thục (美淑)

Mỹ Duệ Công Chúa (美裔公主)

Mỹ Duệ Công Chúa (美裔公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Hòa Nhàn (阮福和嫻)
Sinh 28 tháng 8 năm 1835 mất 11 tháng 6 năm 1912
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân
Phu quân Nguyễn Trân.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

28 tháng 8 năm 1835 / 11 tháng 6 năm 1912

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ