Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hòa Thận

Nguyễn Phúc Hòa Thận

Công chúa