Tiểu sử của Nguyễn Phúc Phương Trinh

Nguyễn Phúc Phương Trinh

Công chúa