Tiểu sử của Nguyễn Phúc Nhu Nghi (阮福柔儀)

Nguyễn Phúc Nhu Nghi (阮福柔儀)

Xuân Lai Công Chúa (春來公主)

Xuân Lai Công Chúa (春來公主)
Nguyễn Phúc Nhu Nghi (阮福柔儀)
Sinh 22 tháng 11 năm 1833 mất 1929
Thân mẫu Lệ tần Nguyễn Thị Thúy Trúc
Phu quân Nguyễn Đình Tứ.
Bà là người thọ nhất trong số những người con của vua Minh Mạng.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

22 tháng 11 năm 1833 / 1929

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ