Tiểu sử của Nguyễn Phúc Lương Trinh

Nguyễn Phúc Lương Trinh

Công chúa