Tiểu sử của Nguyễn Phúc Lương Trinh (阮福良貞)

Nguyễn Phúc Lương Trinh (阮福良貞)
Mỹ Thục (美淑)

Bái Ân Công Chúa (沛恩公主)

Bái Ân Công Chúa (沛恩公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Lương Trinh (阮福良貞)
Sinh 28 tháng 10 năm 1830 mất 28 tháng 4 năm 1891
Thân mẫu Quý nhân Đỗ Thị Tâm
Phu quân Nguyễn Đức Huy.
Có 2 con trai, 2 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

28 tháng 10 năm 1830 / 28 tháng 4 năm 1891

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ