Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tịnh Hòa

Nguyễn Phúc Tịnh Hòa

Công chúa