Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thụy Thục

Nguyễn Phúc Thụy Thục

Công chúa