Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thụy Thận (阮福瑞慎)

Nguyễn Phúc Thụy Thận (阮福瑞慎)

Bình Thạnh Công Chúa (平盛公主)

Bình Thạnh Công Chúa (平盛公主)
Nguyễn Phúc Thụy Thận (阮福瑞慎)
Sinh 9 tháng 4 năm 1829 mất 29 tháng 1 năm 1907
Thân mẫu Quý nhân Lê Thị Lộc
Phu quân Hồ Phan.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

tháng 4 năm 1829 / 29 tháng 1 năm 1907

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ