Tiểu sử của Nguyễn Phúc Nhàn Trinh (阮福嫻貞)

Nguyễn Phúc Nhàn Trinh (阮福嫻貞)

Hoàng nữ

Nguyễn Phúc Nhàn Trinh (阮福嫻貞)
Sinh 1829 mất 1 tháng 11 năm 1839
Thân mẫu Tiệp dư Lê Thị Ái

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1829 / 1 tháng 11 năm 1839

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ