Tiểu sử của Nguyễn Phúc Nhàn Thục (阮福嫻淑)

Nguyễn Phúc Nhàn Thục (阮福嫻淑)
Tuệ Nhã (慧雅)

Gia Lạc Công Chúa (嘉樂公主)

Gia Lạc Công Chúa (嘉樂公主)
Tuệ Nhã (慧雅)
Nguyễn Phúc Nhàn Thục (阮福嫻淑)
Sinh 15 tháng 6 năm 1828 mất 2 tháng 12 năm 1864
Thân mẫu Tài nhân Đỗ Thị Cương
Phu quân Nguyễn Văn Tuấn.
Có ba con trai.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

15 tháng 6 năm 1828 / 2 tháng 12 năm 1864

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ