Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tường Tĩnh (阮福祥靜)

Nguyễn Phúc Tường Tĩnh (阮福祥靜)
Mỹ Thục (美淑)

Xuân Vinh Công Chúa (春榮公主)

Xuân Vinh Công Chúa (春榮公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Tường Tĩnh (阮福祥靜)
Sinh 5 tháng 2 năm 1828 mất 24 tháng 1 năm 1875
Thân mẫu Hòa tần Nguyễn Thị Khuê
Phú quân Lương Tiến Lễ.
Có một con trai, ba con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

5 tháng 2 năm 1828 / 24 tháng 1 năm 1875

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ