Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tường Hòa (阮福祥和)

Nguyễn Phúc Tường Hòa (阮福祥和)
Tuệ Tĩnh (慧靜)

Nghĩa Hà Công Chúa (義河公主)

Nghĩa Hà Công Chúa (義河公主)
Tuệ Tĩnh (慧靜)
Nguyễn Phúc Tường Hòa (阮福祥和)
Sinh 14 tháng 6 năm 1827 mất 28 tháng 6 năm 1847
Thân mẫu Huệ tần Trần Thị Huân

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

14 tháng 6 năm 1827 / 28 tháng 6 năm 1847

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ