Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tường Hòa

Nguyễn Phúc Tường Hòa

Công chúa