Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trinh Nhàn (阮福貞嫻)

Nguyễn Phúc Trinh Nhàn (阮福貞嫻)

Nghĩa Điền Công Chúa (義田公主)

Nghĩa Điền Công Chúa (義田公主)
Nguyễn Phúc Trinh Nhàn (阮福貞嫻)
Sinh 14 tháng 6 năm 1827 mất 28 tháng 7 năm 1902
Thân mẫu Lệ tần Nguyễn Thị Thúy Trúc
Phu quân Hoàng Gia Kỳ.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

14 tháng 6 năm 1827 / 28 tháng 7 năm 1902

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ