Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trinh Nhân

Nguyễn Phúc Trinh Nhân

Công chúa