Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trinh Thận (阮福貞慎)

Nguyễn Phúc Trinh Thận (阮福貞慎)
Mỹ Thục (美淑)

Lại Đức Công Chúa (賴德公主)

Lại Đức Công Chúa (賴德公主)
Mỹ Thục (美淑)
Nguyễn Phúc Trinh Thận (阮福貞慎)
Sinh 12 tháng 9 năm 1826 mất 3 tháng 1 năm 1904
Thân mẫu Thục tần Nguyễn Thị Bảo
Phu quân Thân Trọng Di.
Có một con trai mất sớm

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

12 tháng 9 năm 1826 / 3 tháng 1 năm 1904

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ