Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trinh Thận

Nguyễn Phúc Trinh Thận

Công chúa