Tiểu sử của Nguyễn Phúc Gia Thụy (阮福嘉瑞)

Nguyễn Phúc Gia Thụy (阮福嘉瑞)
Tĩnh Phương (靜芳)

Bình Xuân Công Chúa (平春公主)

Bình Xuân Công Chúa (平春公主)
Tĩnh Phương (靜芳)
Nguyễn Phúc Gia Thụy (阮福嘉瑞)
Sinh 25 tháng 11 năm 1825 mất 3 tháng 8 năm 1860
Thân mẫu Tài nhân Trần Thị Trúc
Phu quân Hoàng Văn Thu.
Có một con trai, một con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

25 tháng 11 năm 1825 / 3 tháng 8 năm 1860

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ