Tiểu sử của Nguyễn Phúc Gia Thụy

Nguyễn Phúc Gia Thụy

Công chúa