Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trang Nhàn (阮福莊嫻)

Nguyễn Phúc Trang Nhàn (阮福莊嫻)

Triêm Đức Công Chúa (霑德公主)

Triêm Đức Công Chúa (霑德公主)
Nguyễn Phúc Trang Nhàn (阮福莊嫻)
Sinh 22 tháng 11 năm 1825 mất 17 tháng 4 năm 1892
Thân mẫu Quý nhân Nguyễn Thị Hạnh
Phu quân Đặng Đức Nhuận.
Có 5 con trai, 3 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

22 tháng 11 năm 1825 / 17 tháng 4 năm 1892

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ