Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trang Tĩnh (阮福莊靜)

Nguyễn Phúc Trang Tĩnh (阮福莊靜)
Gia Thục (嘉淑)

Hòa Mỹ Công Chúa (和美公主)

Hòa Mỹ Công Chúa (和美公主)
Gia Thục (嘉淑)
Nguyễn Phúc Trang Tĩnh (阮福莊靜)
Sinh 1 tháng 10 năm 1825 mất 19 tháng 3 năm 1847
Thân mẫu Tiệp dư Lê Thị Ái

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1 tháng 10 năm 1825 / 19 tháng 3 năm 1847

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ