Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trang Tỉnh

Nguyễn Phúc Trang Tỉnh

Công chúa