Tiểu sử của Tảo thương

Tảo thương

Hoàng nữ

Thân mẫu Cung nhân Trần Thị Nghiêm

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ