Tiểu sử của Tảo thương

Tảo thương

Hoàng nữ

Thân mẫu Cung nhân Trần Thị Nghiêm