Tiểu sử của Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh

Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh

Công chúa