Tiểu sử của Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh (阮福永禎)

Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh (阮福永禎)
Cung Thục (恭淑)

Quy Đức Công Chúa (歸德公主)

Quy Đức Công Chúa (歸德公主)
Cung Thục (恭淑)
Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh (阮福永禎)
Sinh 21 tháng 6 năm 1824 mất 18 tháng 4 năm 1892
Thân mẫu Thục tần Nguyễn Thị Bảo
Phu quân Phạm Đăng Thuật.
Có một con gái mất sớm.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

21 tháng 6 năm 1824 / 18 tháng 4 năm 1892

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ