Tiểu sử của Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

Công chúa