Tiểu sử của Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (阮福永瑞)

Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (阮福永瑞)
Uyển Hòa (婉和)

Phú Phong Công Chúa (富豐公主)

Phú Phong Công Chúa (富豐公主)
Uyển Hòa (婉和)
Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (阮福永瑞)
Sinh 4 tháng 3 năm 1824 mất 27 tháng 4 năm 1863
Thân mẫu Tài nhân Trần Thị Trúc
Phú quan Nguyễn Tiến Vị, không có con.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

4 tháng 3 năm 1824 / 27 tháng 4 năm 1863

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Đảm 阮 福 膽 (1791 - 1841) / Không rõ